Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 783 milions d’euros i segueix reforçant la seva ràtio de capital


24/10/2019
  • La ràtio CET1 fully loaded augmenta 21 pb en el trimestre i se situa en l’11,4% (11,8% pro forma(1))
  • Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) creixen un 1,6% interanual
  • El crèdit viu presenta una evolució positiva i incrementa un 2,5% interanual (3% Ex TSB) (2)  per la bona dinàmica en totes les geografies
  • El consell d’administració aprova un dividend a compte de 0,02 euros per accióEl grup Banc Sabadell ha assolit fins al setembre del 2019 un benefici net atribuït de 783 milions d'euros, fet que suposa un creixement interanual del 216%.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) mostren un creixement sostingut, amb un augment interanual del 1,6% a nivell grup (1,8% Ex TSB). En termes trimestrals es mantenen estables, i creixen a tipus de canvi constant un 0,6%.

El marge d'interessos en tancar el setembre se situa en 2.712 milions d'euros (1.985 milions Ex TSB), fet que suposa un -1,1% interanual a nivell grup per l'aplicació de l’IFRS16 i pels tipus d'interès menors a llarg termini. En el trimestre mostra un creixement del 0,1%, i se situa en 906 milions d'euros.

Les comissions netes creixen un 9,1% (6,8% Ex TSB) interanual, impulsades pel bon comportament de les comissions de serveis.

El total de costos se situa en 2.367 milions d'euros en tancar el setembre del 2019 (1.588 milions d'euros Ex TSB), que comparen amb els 2.467 milions d'euros a tancament de setembre de l'exercici anterior (1.577 milions d'euros Ex TSB), la qual cosa suposa una reducció del 4,1%. Pel que fa a la ràtio d'eficiència, aquesta se situa en el 54,1% en tancar el setembre del 2019 i millora respecte al trimestre anterior (54,7%).

El total de dotacions i deterioraments ascendeix a 568 milions d'euros en tancar el setembre de 2019 (520 milions d'euros Ex TSB), respecte als 1.081 milions d'euros (918 milions d'euros Ex TSB) del setembre de l'any anterior.

Paral·lelament, cal detallar que el cost del risc del grup se situa en els 50pb en tancar el setembre de 2019; si s'aïlla l'impacte de la venda d'actius adjudicats Rex, el cost del risc està en 47pb.


La ràtio de capital, per sobre de l’objectiu de l’any

Banc Sabadell continua reforçant la seva ràtio de capital; aquest augmenta en el trimestre 21 pb i situa a final de setembre la seva ràtio CET1 fully loaded al 11,4% (11,8% proforma)(1). Pel que fa a la ràtio CET1 phase in, aquesta arriba a setembre al 12,1%. Per tant, Banc Sabadell està en línia amb el compromís anunciat de tancar l'any 2019 amb una ràtio de capital CET1 fully loaded com a mínim del 11,6%


Fort dinamisme comercial amb augment del crèdit (+2,5%)

El crèdit viu tanca el tercer trimestre del 2019 amb un saldo de 140.901 milions d'euros (106.102 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual del 0,5% (0,3% excloent-ne TSB) a causa de la titulització de préstecs al consum realitzada en el trimestre. Excloent l’EPA(2) i la titulització, l'augment és del 2,5% interanual (3% excloent-ne TSB) impulsat pel bon comportament en totes les geografies.

Els recursos de clients en balanç totalitzen en tancar el tercer trimestre 142.416 milions d'euros (108.690 milions d'euros Ex TSB) i presenten un creixement del 5,4% interanual (6,4% sense considerar-hi TSB), i del 0,4% intertrimestral (0,1% ExTSB), fet que reflecteix la fortalesa de la franquícia bancària.

Quant als recursos de clients fora de balanç, aquests pugen a 43.689 milions d'euros en tancar el tercer trimestre del 2019, i es mantenen estables respecte al trimestre anterior.

Els recursos gestionats totalitzen 210.201 milions d'euros (173.477 milions d'euros ex TSB) respecte als 204.998 milions d'euros d’un any abans (169.754 milions d'euros excloent-ne TSB), fet que suposa un increment interanual del 2,5% (2,2% ex TSB) i un creixement intertrimestral del 0,8% (0,6% ex TSB).

Al llarg del tercer trimestre del 2019, l'activitat de captació d'empreses i particulars ha estat intensa, amb un total de 325.922 altes. Per segments, el grup ha captat 253.208 nous clients particulars i 72.714 empreses. Així mateix, cal incidir en el fet que Banc Sabadell ha sumat 194.201 noves nòmines.

L'activitat de negoci en nous préstecs i línies de crèdit a pimes han crescut, en termes interanuals, un 0,1% (14.200 milions d'euros), mentre que el volum dels préstecs hipotecaris i consum pugen així mateix el 6%, superant els 4.500 milions d'euros. La contractació del compte Expansió ha crescut un 9% i se situa en 3,2 milions; la facturació de targetes, un 14% (11.700 milions d'euros), mentre que les quotes de noves primes d'assegurances de vida i la facturació de TPV creixen ambdues un 9%.


Titulització de 1.000 milions en préstecs consum

El banc ha constituït "Sabadell Consum 1", un fons de titulització de préstecs consum titularitat de la mateixa entitat financera amb un valor net comptable de 1.000 milions d'euros, amb un tipus d'interès mitjà de 7,4% a la data de cessió, i amb una vida mitjana d'aproximadament dos anys.

Aquesta operació genera una plusvàlua de 88 milions d'euros, i d'altra banda també suposa un impacte positiu total en la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de 14 punts bàsics.

El tancament definitiu, subjecte a la subscripció i desemborsament dels bons de titulització emesos pel fons de titulització, suposarà la baixa en balanç d'aquests préstecs, amb el consegüent alliberament dels actius ponderats per risc.


Reducció d’actius problemàtics i millora de la ràtio de mora

En cloure el tercer trimestre del 2019, el saldo d'actius problemàtics puja a 7.424 milions d'euros, dels quals 6.391 corresponen a actius dubtosos i 1.032 milions d'euros a actius adjudicats, fet que suposa una reducció en l'any de 855 milions d'euros. Destaca en el trimestre la reducció de 829 milions d'euros, fonamentalment deguda a la venda de carteres.

La ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius continua baixant i se situa en l'1,7%, mentre que la ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió bruta més els actius immobiliaris baixa fins al 5,0%.

Així mateix, Banc Sabadell va acordar a l'agost la venda d'una cartera d'actius immobiliaris anomenada comercialment Rex a una filial de Cerberus Capital Management L.P. Els actius immobiliaris objecte de l'operació tenen un valor net comptable conjunt aproximat de 342 milions d'euros, mentre que l'import de compravenda de l'operació ha estat de 314 milions d'euros. El tancament d'aquesta operació, un cop es compleixin les corresponents condicions, implicarà la transmissió del control dels actius immobiliaris i, en conseqüència, la seva baixa del balanç del grup Banc Sabadell

La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 49,1%; pel que fa a la cobertura de dubtosos, aquesta és del 51,1% mentre que la cobertura dels actius adjudicats és del 36,8%.

D'altra banda, la ràtio de morositat del grup se situa en el 4,08%, que compara amb el 4,50% de l'any anterior. Si s'aïlla l'operació de titulització de préstecs consum realitzada al setembre, la ràtio de mora queda en el 4,05%.


TSB segueix millorant la seva activitat de negoci i anuncia la presentació del seu nou pla director

TSB té previst presentar a finals del proper mes de novembre els detalls del seu nou pla director. En aquest cas, la data prevista és el 25 de novembre a Londres.

Des del punt de vista de negoci, TSB continua millorant l'activitat comercial. En aquest sentit, cal remarcar que els recursos de clients en balanç presenten un augment del 2,1% interanual i de l’1,5% en el trimestre recolzat en el creixement dels comptes a la vista. A tipus de canvi constant, el creixement representa un 2,0% interanual i del 0,2% en el trimestre.

La inversió creditícia mostra un creixement del 0,9% interanual i del 2,8% en el trimestre en virtut de l'elevat volum de sol·licituds rebudes, fet que es va traduir en més formalitzacions. A tipus de canvi constant, creixement del 0,7% interanual i del 1,6% en el trimestre.


Dividend a compte de 0,02 euros per acció

El Consell d'Administració ha acordat, amb data 24 d'octubre de 2019, la distribució d'un dividend a compte dels resultats de l'exercici 2019 per un import de 0,02 euros bruts per acció a pagar en accions d'autocartera, que s'abonarà el pròxim 24 de desembre de 2019, i en línia amb el dividend a compte de l'any passat.
 


(1) Inclou + 18pbs d'alliberament d’APRs derivats de les vendes de NPAs i + 8pbs de la plusvàlua de Solvia i + 4pb de la plusvàlua de la titulització (ambdues meritades en el trimestre com a dividend per ser revertides a final d'any), + 7PB de dividend reportat que es pagarà en accions d'autocartera a fina d'any, + 5pb de la venda de SDIN i 2PB de la venda actius problemàtics Rex.

(2) Exclou l’impacte de la cartera sota l’EPA de CAM, que es troba en run off i la titulització de préstecs al consum

 

 

Fets destacats del trimestre


Banc Sabadell completa la transmissió d'una cartera de crèdits i actius immobiliaris a Deutsche Bank i a Carval Investors

Banc Sabadell va completar a finals del juliol passat la transmissió d'una cartera de crèdits majoritàriament hipotecaris amb un valor brut comptable aproximat de 1.834 milions d'euros i un valor net comptable aproximat de 268 milions d'euros i actius immobiliaris amb un valor brut comptable aproximat de 290 milions d'euros i un valor net comptable aproximat de 106 milions d'euros, a Deutsche Bank i a Carval Investors. L'operació no va comportar provisions addicionals i ha tingut un impacte neutre en la ràtio de capital.


Banc Sabadell transmet el 100% del capital d'SDIN Residencial, S.L.U i un conjunt d'actius immobiliaris

Banc Sabadell va transmetre el 100% del capital social d'SDIN Residencial, SLU i un conjunt d'actius immobiliaris, majoritàriament sòls per a promocions urbanístiques, a una entitat controlada per fons gestionats i/o assessorats per Oaktree Capital Management. L'import total de l'operació, referenciat al perímetre existent a 1 de gener de 2019, ha ascendit a 882 milions d'euros. El tancament de l'operació, condicionada a l'obtenció de les autoritzacions pertinents, generarà uns resultats estimats en l'exercici de 23 milions d'euros després d'impostos amb un impacte positiu en la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de 7 punts bàsics.


Banc Sabadell cedeix habitatges als afectats pel temporal a la província d'Alacant

Banc Sabadell va arribar a un acord amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona del Consell i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, per cedir 22 habitatges en aquesta zona, per un període de tres anys, per tal de donar suport als afectats pel temporal a la Comunitat Valenciana.

Aquest acord permet atendre necessitats habitacionals dels municipis que més han patit les conseqüències de la gota freda, en concret a famílies d'Almoradí, Dolores, Callosa de Segura i Oriola.

Banc Sabadell manifesta la seva solidaritat amb els afectats pel temporal i suma així accions alineades a l'adhesió als Principis de Banca Responsable subscrites per l'entitat recentment a l'Assemblea General de les Nacions Unides.


Banc Sabadell situa la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat en el centre de la seva activitat a través dels Principis de Banca Responsable

Banc Sabadell es va convertir el setembre en un dels signataris fundadors dels Principis de Banca Responsable, comprometent-se així a alinear estratègicament el seu negoci amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París sobre Canvi Climàtic. Amb la signatura dels Principis de Banca Responsable, Banc Sabadell s'uneix a una coalició de 130 bancs de tot el món, que representen més de 47 bilions de dòlars en actius, que es comprometen a assumir un paper crucial en la consecució d'un futur sostenible.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.