Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 1.332 milions d’euros, un 55,1 % més, i eleva el seu capital fins al 13,21 %


01/02/2024
  • El RoTE se situa en l’11,5 %, després d’incrementar-se en 373 punts bàsics respecte a l’exercici anterior
  • El benefici net individual de TSB augmenta un 70,9 % i la seva contribució al Grup arriba als 195 milions d’euros
  • La remuneració a l’accionista s’incrementarà un 55 % durant l’any, després que el Consell d’Administració hagi aprovat un dividend complementari i una nova recompra d’accions de 340 milions d’euros
  • Per a l’any en curs, l’entitat preveu mantenir la rendibilitat per sobre de l’11,5%.

El Grup Banc Sabadell va obtenir un benefici net atribuït de 1.332 milions d’euros el 2023, un 55,1 % més que en l’exercici anterior. Aquest resultat rècord es va sustentar en un increment del marge d’interessos i una reducció del volum de provisions per la millora de la qualitat de crèdit de l’entitat, factors que van compensar la reducció del cobrament de comissions a clients i l’augment de la factura fiscal.

L’entitat va aconseguir elevar la rendibilitat RoTE fins a l’11,5 % i situar la seva ràtio de capital CET1 en el 13,21 %. Per això, el Consell d’Administració ha aprovat el pagament d’un dividend complementari de tres cèntims per acció i una nova recompra d’accions de 340 milions d’euros, fet que, si és validat per la Junta d’Accionistes, suposarà una remuneració total a l’accionista en el conjunt de l’any de 666 milions d’euros, un 55 % més que l’exercici anterior.

El conseller delegat del banc, César González-Bueno, assegura que “el compromís de les persones que treballem a Banc Sabadell ha millorat de manera espectacular el 2023, com indica la darrera enquesta de clima. És el factor clau que explica la millora de la satisfacció dels nostres clients. Els magnífics resultats financers són també conseqüència de la profunda transformació experimentada durant els darrers anys”.

L'executiu de Banc Sabadell ha valorat que "la solidesa del banc ens permet afrontar un fort increment de la remuneració als accionistes i ser optimistes sobre l'evolució futura de l'entitat".

González-Bueno ha explicat també que “a Banca de Particulars tenim una estratègia clara de creixement en nombre de clients, per als quals volem passar a ser el banc principal. A Banca d'Empreses i Pimes ens enfocarem a captar clients i a guanyar quota en aquells que millor coneixem. Banca Corporativa està centrada en oferir solucions client a client per a créixer, i s´està notant als seus resultats. TSB té un pla per continuar en la millora de la seva eficiència. Tenim les idees clares i sabem què cal fer.”

El director financer, Leopoldo Alvear, ha subratllat la fortalesa financera de Banc Sabadell, després de destacar la capacitat per generar capital de manera orgànica i per millorar el perfil de risc de manera continuada. “La nostra ràtio de solvència arriba al 13,21 % al final de l’exercici. Hem tornat a millorar la rendibilitat, amb un RoTE de l’11,5 %, i hem enfortit el nostre balanç, amb una reducció dels actius problemàtics i un augment de la cobertura. Es reforça així el missatge positiu per al mercat, els clients i els accionistes”, ha assenyalat Alvear.

Creix el marge i baixen les comissions

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos més comissions netes) van arribar als 6.109 milions d’euros, un 15,5 % més en termes interanuals. Concretament, el marge d’interessos va créixer un 24,3 % durant l’exercici, fins a 4.723 milions, en contraposició a les comissions netes, que van baixar un 7 %, fins a 1.386 milions.

Per la seva banda, els costos recurrents es van elevar a 2.982 milions, la qual cosa representa un increment del 3,5 % interanual, en línia amb les dades del trimestre anterior. Fruit de l’augment dels ingressos i de la contenció en l’evolució dels costos, la ràtio d’eficiència del Grup va millorar 2,5 punts en un any, fins a situar-se en el 42,6 % l’últim trimestre. En el conjunt de l’exercici, es va reduir en 2,1 punts, fins al 45,4 %.

A més, el marge de clients va continuar amb la seva tendència alcista i al final de l’exercici es va col·locar en el 2,99 %, després de registrar un creixement de 46 punts bàsics interanualment. Excloent-ne TSB, el marge de clients es va ampliar 70 punts bàsics durant l’any, fins al 3,23 %.

Major concessió de crèdit a empreses

El crèdit viu de Banc Sabadell va tancar l’any amb un saldo de 149.798 milions d’euros, la qual cosa representa una caiguda interanual del 4,1 %. Tot i això, l’evolució del crèdit va tenir tendències diferents segons el tipus de producte i de grup de clients. Així, va continuar creixent la concessió de crèdit al consum i el finançament a empreses, tant en inversió com en circulant, mentre que va continuar el descens en la formalització d’hipoteques, en haver-se retret la demanda des dels seus nivells màxims per la pujada de preus derivada de l’alça de tipus d’interès.

En concret, la nova producció de crèdit a empreses, és a dir, el finançament a mitjà i llarg termini, va pujar a 11.716 milions d’euros, fet que suposa un increment del 7 % durant l’any, alhora que el volum de les línies de crèdit (circulant) van augmentar un 1 % respecte al 2022.

L’originació del crèdit al consum també continua mostrant dinamisme, i l’any passat va créixer el 25 % a Espanya, fins a 2.102 milions. S’observa la mateixa tendència a l’alça en la facturació de targetes (va avançar a un ritme del 7 %, fins a 23.493 milions d’euros el 2023) i en operacions de TPV (es va incrementar un 11 %, fins a 52.820 milions d’euros). Els datàfons de Banc Sabadell van registrar 1.884 milions de transaccions entre els mesos de gener i desembre.

Davant la puixança del finançament a empreses i a particulars en crèdit al consum, la concessió d’hipoteques va baixar un 34 %, fins a 3.764 milions d’euros en el conjunt de l’exercici.

Pugen els recursos fora de balanç

Per la seva part, els recursos de clients gestionats per l’entitat, tant dins com fora de balanç, es van mantenir pràcticament sense canvis el 2023. Al tancament de l’exercici, totalitzaven 201.449 milions d’euros.

Els recursos de clients en productes d’estalvi i inversió a Espanya van ser els que es van comportar més bé, i es van situar en 56.600 milions, després de créixer en 9.100 milions. D’aquest increment, 7.000 milions es van registrar en dipòsits a termini i pagarés, principalment, mentre que el patrimoni en fons d’inversió va augmentar en 2.100 milions, tant per les entrades netes com per les rendibilitats aconseguides.

En total, els recursos fora de balanç van pujar a 40.561 milions d’euros al tancament de l’exercici, fet que suposa un increment anual del 5,4 %, mentre que els recursos en balanç van disminuir un 2 %, fins a 160.888 milions.

Per la seva banda, els actius totals del Grup es van situar en 235.173 milions d’euros, la qual cosa representa un descens del 6,4 % interanual, motivat principalment per la devolució de 17.000 milions de la TLTRO III.

La ràtio de capital puja fins al 13,21 %


L’entitat va tornar a demostrar l’any passat la seva capacitat cada vegada més gran per generar capital de manera orgànica. Al tancament del 2023, la ràtio CET1 fully-loaded es va situar en el 13,21 %, fet que implica un increment de 67 punts bàsics en l’exercici.

Alhora, la ràtio de Capital Total es va col·locar en el 17,78 %, i el MDA buffer es va situar en 428 punts bàsics, 26 punts bàsics més que un any abans, oferint un ampli coixí per sobre dels requeriments dels supervisors.

La qualitat del balanç també va millorar en termes de liquiditat i de qualitat creditícia. En concret, la ràtio loan to deposits (mostra la proporció entre préstecs i dipòsits) va millorar fins a situar-se en el 94 % durant l’any, amb una estructura de finançament minorista equilibrada, mentre que la LCR (liquidity coverage ratio) va assolir un 228 % al tancament de l’exercici 2023.

Els actius problemàtics van baixar durant l’any en 223 milions d’euros, fins a tancar amb un saldo de 6.748 milions, dels quals 5.777 milions són préstecs dubtosos i 971 milions són actius adjudicats.

La ràtio de morositat es va situar en el 3,52 % el 2023, que compara amb el 3,41 % del mateix període de l’any precedent, però que representa una millora de dos punts bàsics respecte al 3,54 % del trimestre anterior.

L’enfortiment de la qualitat del balanç es reflecteix també en un ascens de la cobertura d’actius problemàtics, que es va situar en el 55,6 % (3,3 punts interanual). La cobertura de préstecs dubtosos (stage 3) va pujar fins al 58,3 % (+3,3 punts) i la dels actius adjudicats es va elevar al 39,6 % (+1,3 punts).

Fruit de tot plegat, el cost de risc del crèdit va millorar respecte al mateix període d’un any abans i es va situar en 43 punts bàsics. El cost de risc total del Grup també observa una tendència positiva i es va col·locar a 55 punts bàsics.

TSB prossegueix el seu camí positiu

TSB va completar 2023 amb un benefici net individual de 175 milions de lliures, un 70,9 % més a la comparativa interanual. La contribució positiva als comptes del Grup Banc Sabadell va ascendir a 195 milions d’euros.

La filial britànica va incrementar un 3,9 % el seu marge recurrent en la comparativa interanual, fins a 361 milions de lliures. El marge d’interessos es va elevar un 4,1 %, fins a 1.022 milions de lliures, a causa de l’entorn de tipus d’interès més elevats, mentre que les comissions netes van baixar un 5,4 %, situant-se en 108 milions de lliures.

Cal assenyalar que TSB ha iniciat un pla de millora de l’eficiència per reduir costos i enfocar-se així en l’acceleració de la seva activitat principal, la vinculada a la comercialització d’hipoteques, en què ha estat històricament especialitzada.

La remuneració a l’accionista puja un 55 %

D’altra banda, el Consell d’Administració de Banc Sabadell ha acordat sotmetre a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes (JGA) l’aplicació d’un dividend complementari en efectiu de tres cèntims per acció i posar en marxa un nou programa de recompra d’accions per un import de fins a 340 milions d’euros.

El passat 29 de desembre, Banc Sabadell va distribuir un dividend a compte per un import de tres cèntims per acció, per la qual cosa la retribució total en efectiu a l’accionista amb càrrec als resultats del 2023 puja a sis cèntims per títol, és a dir, 326 milions d’euros. Sumat al nou programa de share buy-back, la quantitat total distribuïda entre els més de 200.000 accionistes del banc és de 666 milions d’euros, un 55 % més que l’exercici anterior.

L’estratègia impulsa el creixement del banc

Banc Sabadell va presentar el 2021 un pla que ha suposat una intensa transformació del negoci, així com un creixement més gran gràcies al desenvolupament de noves capacitats de banca directa, a una millora de la proposta de valor i a la reducció de la base de costos.

L’entitat ha complert amb escreix pràcticament tots els objectius que es va fixar en aquell moment. Partia d’una rendibilitat del 0 % i es va posar com a objectiu aconseguir almenys un 6 % de RoTE, llindar que ha estat gairebé duplicat després de tancar el 2023 a l’11,5 %. També ha aconseguit reduir a més de la meitat el cost de risc, passant de 116 punts bàsics a 55 punts bàsics. Els costos recurrents s’han aconseguit mantenir dins de les expectatives i la ràtio de capital s’ha elevat per sobre del 12 % estimat, fins a situar-se en el 13,21 %.

El banc continuarà amb aquesta estratègia, fixada en la digitalització, amb focus en la rendibilitat i en l’especialització de negocis, la qual cosa li permet oferir la millor qualitat de servei. L’objectiu és augmentar la base de clients particulars i empreses, i fer de Banc Sabadell la seva entitat principal, així com continuar reduint el cost de risc amb un nou model de relació. A més, el creixement de la franquícia es veurà impulsat gràcies al desenvolupament de l’aliança amb Nexi en mitjans de pagament.

Amb vista en el 2024, Banc Sabadell preveu situar el RoTE per sobre de l’11,5 % actual i el nivell de capital CET1 per sobre del 13 %, alhora que continuarà amb la tendència alcista del marge d’interessos. El focus estarà posat a accelerar el creixement, millorar-ne l’eficiència i reduir el cost de risc.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.