Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 768 milions d’euros i augmenta la seva ràtio de capital


30/01/2020
  • Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) creixen un 1% interanual
  • La ràtio CET1 fully loaded incrementa 34 pb en el darrer trimestre i se situa en l’11,7% (12,1% proforma després de la venda de Sabadell AM (2))
  • Els actius improductius es redueixen més de 8.200 milions després del tancament de la venda institucional de carteres
  • El Consell d'Administració aprova el repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros per acció


 

El grup Banc Sabadell ha tancat l'exercici 2019 amb un benefici net atribuït de 768 milions d'euros, fet que suposa un creixement interanual del 134%.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) augmenten un 1% interanual tant a nivell grup com Ex TSB en un entorn de tipus negatius. En termes trimestrals, creixen un 1,1% (0,6% Ex TSB). Aïllant l'impacte de la titulització de préstecs al consum en el tercer trimestre, el creixement se situa en l’1,4% interanual (1,5% excloent-ne TSB) i en el 2,3% trimestral (2,1% excloent-ne TSB) .

El marge d'interessos en tancar el 2019 se situa en 3.622 milions d'euros (2.644 milions Ex TSB), fet que suposa una reducció de l'1,4% interanual a nivell grup per l'aplicació d’IFRS16, la titulització de préstecs i menors tipus d'interès. En el trimestre, augmenta un 0,4%, i aïllant la titulització, el creixement és del 2,1%.

Les comissions netes creixen un 7,7% (5,8% Ex TSB) interanual i se situen en 1.439 milions d'euros, impulsades pel bon comportament de les comissions de serveis, i amb increments en tots els segments. En el trimestre, les comissions arriben als 372 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 2,9% (3,7% Ex TSB).

El total de costos se situa en 3.213 milions d'euros en tancar l'exercici del 2019 (2.161 milions d'euros Ex TSB), cosa que suposa una reducció de l'1,8% en l'any. Pel que fa a la ràtio d'eficiència, aquest se situa en el 55,6% en tancar el 2019 i millora respecte l'exercici anterior (58,3%).

El total de dotacions i deterioraments s’eleva als 938 milions d'euros en tancar el 2019 (865 milions d'euros Ex TSB), enfront dels 1.320 milions d'euros (1.089 milions d'euros Ex TSB) del desembre de l'any anterior.

Paral·lelament, cal detallar que el cost del risc del grup se situa en els 52 pb en tancar el desembre del 2019 (1).

Increment de la ràtio de capital

Banc Sabadell ha portat a terme un increment progressiu de la seva ràtio de capital al llarg de tot l'exercici 2019. La millora de solvència ha estat de 34 pb en el trimestre i, per tant, la ràtio CET1 fully loaded se situa al final de l'any en l’11,7% (12,1% proforma després de la venda de Sabadell AM(2)). D'aquesta manera, el banc compleix l'objectiu presentat de tancar l'any 2019 amb una ràtio de capital CET1 fully loaded com a mínim de l'11,6%, millorant així el guidance anunciat.

El crèdit consolida la seva evolució positiva (+3,7%)

El crèdit viu tanca el quart trimestre del 2019 amb un saldo de 144.572 milions d'euros (108.076 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual del 3,7% (2,2% excloent-ne TSB). Aïllant l’EPA i els impactes no recurrents(3), el creixement orgànic se situa en el 4,4% interanual i en l’1,8% en el trimestre impulsat pel bon comportament de totes les geografies; destaquen especialment els segments de grans empreses i pimes, i el creixement en hipoteques.

Els recursos de clients en balanç totalitzen en tancar el quart trimestre 146.309 milions d'euros (110.886 milions d'euros Ex TSB) i presenten un creixement del 6,5% interanual i del 2,7% intertrimestral pel creixement dels comptes a la vista recolzat en l'efecte positiu del tipus de canvi.

Els saldos de comptes a la vista totalitzen 118.868 milions d'euros (86.875 milions d'euros Ex TSB) cosa que significa un increment del 10,4% interanual (11,8% Ex TSB) i del 3,2% intertrimestral (2,5% sense considerar-hi TSB). Els dipòsits a termini totalitzen 27.339 milions d'euros (23.909 milions d'euros sense considerar-hi TSB).

Quant als recursos de clients fora de balanç, aquests pugen a 43.163 milions d'euros en tancar el quart trimestre del 2019.

Els recursos gestionats totalitzen 213.095 milions d'euros (175.184 milions d'euros Ex TSB) respecte als 205.711 milions d'euros d’un any abans (170.285 milions d'euros excloent-ne TSB), fet que suposa un increment interanual del 3,6% (2,9% Ex TSB) i un creixement intertrimestral de l'1,4% (1,0% Ex TSB).

Al llarg de l'exercici del 2019, l'activitat de captació d'empreses i particulars ha estat intensa, amb un total de 418.228 altes. Per segments, el grup ha captat 322.484 nous clients particulars i 95.744 empreses. Així mateix, cal incidir en el fet que Banc Sabadell ha sumat 258.550 noves nòmines.

L'activitat de negoci en nous préstecs hipotecaris i consum puja un 11%, i supera els 6.300 milions d'euros. La contractació del compte Expansió ha crescut un 8% i se situa en 3,2 milions; la facturació de targetes, un 14% (16.000 milions d'euros), mentre que les noves primes d'assegurances de protecció creixen un 15% (319,4 milions) i les quotes de facturació de TPVs i de penetració de pimes augmenten i se situen en el 17,2% i el 52,2% respectivament.

Reducció rècord d’actius problemàtics del balanç i baixada de la mora

Al final del quart trimestre del 2019 s'ha tancat la venda de carteres institucionals. Així, els actius problemàtics en balanç presenten una reducció significativa de més de 8.200 milions d'euros. En cloure l'exercici, el saldo de problemàtics és de 7.326 milions d'euros, dels quals 6.141 milions d'euros corresponen a actius dubtosos i 1.185 milions d'euros a actius adjudicats. En l'any, la caiguda és de 954 milions d'euros, i en el trimestre, de 98 milions.

Aquest nivell d'actius problemàtics (NPAs) fa que la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius es redueixi i se situï en l'1,7%, que compara amb l’1,8% de l'any anterior.

La ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió creditícia bruta més els actius immobiliaris se situa en el 4,8% des del 5,6% l'any anterior.

La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 46,9%: la cobertura de dubtosos és del 49,6% i la cobertura dels actius adjudicats del 33,3%. A destacar que els terrenys representen al voltant del 6% del total d'actius adjudicats, percentatge que compara amb el 31% l'any anterior.

D'altra banda, la ràtio de morositat del grup se situa en el 3,8%, que compara amb el 4,2% de l'any anterior.

Repartiment de dividend complementari

El Consell d'Administració de Banc Sabadell ha aprovat el repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros per acció, que se sumen als 0,02 euros per acció ja distribuïts. En total, 0,04 euros per acció, fet que suposa un payout d'aproximadament el 40%.


TSB torna al camí del creixement i inicia l'execució del seu pla director

L'acompliment comercial de TSB confirma l'evolució positiva del seu negoci. Així mateix, la filial de Banc Sabadell al Regne Unit ha iniciat el desenvolupament del seu nou pla director, basat en la millora de l'eficiència, l'increment dels ingressos del negoci bancari, la rendibilitat i la transformació digital.

La inversió creditícia viva puja als 36.496 milions d'euros, cosa que es tradueix en un creixement del 8,5% interanual i del 4,9% trimestral. A tipus de canvi constant, el creixement és del 3,2% interanual i del 0,7% en el trimestre, impulsat per l’increment d’activitat en la producció d'hipoteques i per una millora en la retenció de clients.

Els recursos de clients en balanç pugen als 35.423 milions d'euros i presenten un augment del 9,0% interanual pel creixement dels comptes a la vista. A tipus de canvi constant, el creixement és del 3,7% interanual, que es recolza en el creixement de tots els productes, sobretot els comptes d'empreses, i en una proposta d'estalvi competitiva.

Les comissions netes creixen un 36,8% interanual, sobretot pel creixement de les comissions de serveis, fins als 117 milions d'euros, enfront dels 85 milions del 2018.

Els préstecs unsecured tornen a la tendència positiva en el quart trimestre del l'any i la producció nova creix un 37%. La nova producció de préstecs hipotecaris augmenta, així mateix, un 21,5% en la comparativa interanual.

El total de costos se situa en 1.052 milions d'euros i baixa un 8,4% interanual. Els costos de reestructuració del 2019 se situen en 50 milions d'euros en tancar l'exercici.


(1) S'aïlla l'impacte de la venda d'actius Rex i el tancament de la venda de carteres institucionals d'actius problemàtics (2) Inclou + 5pbs de la venda de la promotora immobiliària i + 36pbs per la venda de Sabadell AM. (3) S'aïlla la titulització de préstecs al consum realitzada el setembre del 2019 per 1bn € (0,9bn € a dic19) i el compte a cobrar pel dret de tempteig de les vendes de carteres d’1,1bn €.


Fets destacats del trimestre

Banc Sabadell formalitza la transmissió de la major part dels actius immobiliaris

Banc Sabadell va formalitzar el 20 de desembre la transmissió de la major part dels actius immobiliaris que integren les carteres comercialment denominades "Coliseum", "Challenger" i "Rex" a societats íntegrament participades per una filial de Cerberus Capital Management L.P. participada, al seu torn, el 80% per Cerberus i el 20% restant per Banc Sabadell, amb la consegüent desconsolidació d'aquests actius del balanç del grup Banc Sabadell.

Els actius immobiliaris transmesos constitueixen prop de 46.000 unitats amb un valor brut comptable conjunt aproximat de 6.414 milions d'euros, import que no inclou ja els actius que han estat objecte de comercialització i venda a tercers fins aquest moment. La transmissió de les, aproximadament, 15.000 unitats restants d'actius immobiliaris amb un valor brut aproximat de 1.817 milions d'euros està pendent del possible exercici dels drets de tempteig per part de tercers, si bé això no alteraria els impactes financers previstos.

El preu de les operacions es va fixar en aproximadament 3.430 milions d'euros.

Acord de Banc Sabadell i IBM per transformar la infraestructura IT i accelerar el time to market per desenvolupar i llançar nous productes i serveis

Banc Sabadell i IBM han signat un acord de serveis per un període de 10 anys, a través del qual l'entitat transformarà la seva infraestructura tecnològica en una avançada plataforma, capaç d'integrar totes les seves dades i aplicacions i de facilitar una visió central, única i completa dels seus clients.

IBM ajudarà a Banc Sabadell a migrar les seves aplicacions actuals a un entorn de núvol híbrid amb alts estàndards de seguretat i que permet d’augmentar-ne la resistència, la seguretat i l'escalabilitat, així com millorar-ne l'estructura de costos i flexibilitat. A més s'aconsegueix simplificar el model operatiu a través de la implementació de les millors pràctiques de mercat i la consolidació dels proveïdors d'IT, així com accelerar el time to market per desenvolupar i llançar nous productes i serveis i millorar l'experiència client.

Banc Sabadell i Amundi signen un acord estratègic per impulsar el seu negoci de fons a Espanya

Banc Sabadell i Amundi han signat un acord estratègic de deu anys per a la distribució de productes Amundi a través de la xarxa comercial de Banc Sabadell a Espanya. Aquest acord té per objectiu impulsar la seva oferta de fons d'inversió. Aquesta aliança estratègica implica també l'adquisició per part d’Amundi del 100% de Sabadell Asset Management, una de les gestores d'actius de referència a Espanya, amb 21.800 milions d'actius sota gestió, dels quals 16.100 milions corresponen a fons domiciliats a Espanya.

L'import de l'operació s'ha establert en 430 milions d'euros, que Amundi pagarà exclusivament amb la seva pròpia liquiditat. Els clients de Banc Sabadell es beneficiaran de l'àmplia gamma de productes d'estalvi i inversió i de les solucions i eines d’Amundi.

Aquest acord reforça el compromís de Banc Sabadell per seguir liderant els índexs de satisfacció i experiència client (una de les prioritats comercials de l'entitat per al 2020).

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.